Duyurular

Rasûlullah (Sallallahu aleyhi vesellem)’in Yaratılış Nitelikleri

Rasûlullah -Sallallahu aleyhi vesellem-’in Yaratılışındaki Özellikleri

Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem’in teni kırmızıya çalan açık beyaz renkteydi. Geniş alınlıydı. Gözlerinin siyahları koyu siyah ve iriydi. Göz kapaklarının kirpik bitiminin doğuştan siyah olduğu da söylenmiştir. Dişleri hafif seyrekti. Sakalları sıktı ve göğsünü dolduruyordu. Geniş omuzluydu. Topukları ve ayak tabanları enliydi. İnce ve uzun veya kısa ve enine biri değildi. Saçları hafif dalgalıydı. Saçlarını omuzlarına doğru uzatırdı. Konuştuğu zaman adeta ön dişlerinin arasından bir nur çıkıy

Rasullah’ın Bedeni Niteliklerini Anlatan Makalemiz.

ormuş gibi olurdu. Kafası ve eklem yerleri iriydi. Yüzü yuvarlakçaydı. Göğsünden göbeğine kadar bir çizgi halinde uzanan kıllar vardı. Yürüdüğü zaman adeta yukarıdan aşağıya iniyormuş gibi kuvvetli adımlarla yürürdü. Yüzü ondördündeki ay gibi parıldardı. Güzel sesliydi. Yanakları düzgün ve yumuşaktı. Ağzı büyükçe idi. Göğsü ve karnı aynı hizadaydı (göbeği şişkin değildi). Omuzları, kollarının dirsekleriyle bilekleri arası ve göğsünün yukarıları kıllıydı. Bilekleri uzundu. El ayaları genişti. Topukları etli değildi. İki kürek kemiği arasında çadır düğmesi veya güvercin yumurtası gibi peygamberlik mührü vardı. Yürüdüğü zaman adeta yer onun için dürülürdü. Ona kavuşmak için hızlıca yürürler, fakat kendisinin de yorulmadığı görülürdü. Önceleri saçlarını düz bir şekilde tarayarak sarkıtıyordu sonra ortadan bölmeye başladı. Saçlarını ve sakallarını tarardı. Her gece yatarken uykudan önce herbir gözüne üçer kere olmak üzere sürme taşının tozuyla sürme çekerdi.”

 

Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem’in Sıfatları Hakkında Bilgi Veren Bazı Hadisler

Rebi’a bin Ebi Abdirrahman’ın şöyle söylediği rivayet edilmiştir: Enes bin Malik Radıyallahu anh’in Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem’in sıfatlarından söz
ederken şöyle dediğini duydum: “Halkın içinde orta boylu biriydi. Ne çok uzun ne de kısa idi. Kırmızıya çalan beyaz renkte bir teni vardı. Açık beyaz veya esmer değildi. Kıvırcık ve kısa saçlı olmadığı gibi düz ve uzun saçlı da değildi. Saçları dalgalı mutedil idi. Kırk yaşındayken kendisine vahiy geldi. Kendisine vahyin gelmeye başlamasından sonra on yıl Mekke’de, on yıl Medine’de kaldı. Ruhu alındığında başında ve sakalında toplam yirmi kadar beyaz kıl yoktu.” Rebi’a dedi ki: “Onun bir tüyünü gördüm. Kırmızı renkteydi. Sorduğumda kokudan dolayı kırmızılaştığı söylendi.” 18[18] Berâ Radıyallahu anh’nın şöyle söylediği rivayet edilmiştir: “Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem insanların yüz olarak en güzeli olduğu gibi ahlakça da en güzelleriydi. Ne ince uzun boylu ne de kısa boyluydu.” 19[19] Ebu İshak’ın şöyle söylediği rivayet edilmiştir: “Berâ’ya: “Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem’in yüzü kılıç gibi miydi?” Diye soruldu. O: “Hayır. Aksine onun yüzü ay gibiydi” dedi. 20[20] Abdullah bin Ka’b’ın şöyle söylediği rivayet edilmiştir: “Ka’b bin Mâlik’in Tebük savaşından geri kalması olayından söz ederken şöyle dediğini duydum: “Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem’e selâm verdiğimde yüzü sevinçten şimşek gibi parıldıyordu. Resullullah Sallallahu aleyhi vesellem sevindiğinde yüzü adeta ayın bir parçasıymış gibi parıldardı. Biz de bunu (sevinçli olduğunu) bu durumundan anlardık.” 21[21] Abdullah bin Abbas Radıyallahu anh’tan şöyle rivayet edilmiştir: “Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem saçlarını düz bir şekilde tarayarak sarkıtırdı. Müşrikler saçlarını ortadan böler, kitap ehli ise düz tarayarak sarkıtırdı. Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem da kendisine herhangi bir emrin gelmediği hususlarda kitap ehline uymayı tercih ederdi. Daha sonra Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem de saçlarını ortadan bölmeye başladı.” 22[22] Enes bin Malik Radıyallahu anh’ın şöyle söylediği rivayet edilmiştir: “Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem’in avucundan daha yumuşak bir ipeğe veya ibrişime dokunmuş değilim. Ve asla Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem’in kokusundan daha güzel bir koku koklamış değilim.” 23[23] Ebu Said el-Hudri Radıyallahu anh’ın şöyle söylediği rivayet edilmiştir: “Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem örtüsü içindeki bir genç kızdan daha utangaçtı.” 24[24]

Câbir bin Semure Radıyallahu anh’ın şöyle söylediği rivayet edilmiştir: “Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem’in ağzı büyükçeydi. Gözlerinin beyazı biraz kırmızıya çalıyordu. Topukları etli değildi.” 25[25] Nevevi şöyle söylemiştir: “Ravi burada Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem’in iri ağızlı olduğunu söylemiştir. Çoğunluk da böyle söylemiştir. Rivâyetlerden çıkan sonuç budur. Araplar bunu bir beğeni vesilesi olarak görür ve küçük ağızlıları beğenmezlerdi. Sa’leb’in büyük ağızlı denirken kastedilenin, geniş ağızlı anlamı olduğu sözünde ifade edilen husus da budur. Semer ise söz konusu ifadeyle kişinin iri dişli olduğu anlamının kastedildiğini söylemiştir.” 26[26] Ebu Tufeyl’in şöyle söylediği rivayet edilmiştir: “Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem’i gördüm. Bugün yeryüzünde benden başka onu gören bir adam kalmadı.” (Ravilerden) el- Cureyrî dedi ki: “onu nasıl gördün?” diye sordum. Şöyle dedi: “Beyaz tenli, düz yuvarlak yüzlü ve orta bir şişmanlıktaydı (ne zayıf ne de şişmandı)” 27[27] Berâ Radıyallahu anh’ın şöyle söylediği rivayet edilmiştir: “Zülüfleri olanlar arasında, kırmızı hulle içinde bulunan Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem’den daha güzel birisini görmedim. Saçları omuzlarına doğru sarkmıştı. İki omuzunun arası genişti. Kısa veya uzun boylu değildi.” 28[28] Ali Radıyallahu anh’ın şöyle söylediği rivayet edilmiştir: “Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem uzun veya kısa boylu değildi. Avuçları ve ayak tabanları genişti. Başı iriceydi. Eklem yerleri de iriydi. Mesrubesi (göğsünden göbeğine doğru uzanan kıl çizgi) uzundu. Yürüdüğü zaman adımlarını büyük büyük atar ve adeta yukarıdan aşağıya doğru iniyormuş gibi yürür, ayaklarını yere kuvvetli bir şekilde basardı. Ondan sonra da önce de bir benzerini görmüş değilim.” 29[29] Aişe -Radıyallahu anhâ-’nın şöyle söylediği rivayet edilmiştir: “Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem sizin yaptığınız gibi öyle hızlı hızlı konuşmazdı. O konuşurken anlaşılır bir şekilde konuşurdu. Hatta yanında oturan birinin ezberleyebileceği şekilde kelimeleri birbirinden ayırırdı.” 30[30]

Kaynak: FIKHU’S-SİRE – Ahmed Garib – Guraba Yayınları

17[17] Daha fazla bilgi için bkz. Kurtubî, el-İ’lâm bimâ fi Dini’n-Nasarâ min Fesâdin ve Evhâm (291,292); Tirmizî’nin eş-Şemâilu’l-Muhammediye’sinin muhtasarı, özetleme ve tahkik, el-Albâni (13-29), Nevevi, Tahzibu’l-Esmâ ve’l-Lugât (1/25-26); Fethu’l-Bâri (6/651-669) Menâkıb; Müslim (15/91-116) Fedâil; İbn
Hazm, Cevâmi’u’s-Sîre (21/22); Beyhaki, Delâilu’n-Nubuvve, Dr. Abdulmu’ti Kal’acı’nın tahkikiyle (1/194-
285), burada konu en geniş şekilde ele alınmaktadır.
18[18] Buhârî (6/652) Menâkıb; Müslim (15/100) Fedâil, anlam itibariyle rivayet etmiştir.
19[19] Buhârî (6/652) Menâkıb; Müslim (15/92) Fedâil.
20[20] Buhârî (6/653) Menâkıb; Tirmizî (13/116) Menâkıb.
21[21] Buhârî (6/653) Menâkıb.
22[22] Buhârî (6/654) Menâkıb; Müslim (15/90) Fedâil.
23[23] Buhârî (6/653) Menâkıb.
24[24] Buhârî (6/653) Menâkıb.

25[25] Müslim (15/90) Fedâil; Tirmizî (106320) Menâkıb. Nevevi’nin Sahihi Müslim Şerhi’nden özetlenerek (15/93).
27[27] Müslim (15/93) Fedâil.
28[28] Müslim (15/91) Fedâil; Tirmizî (13/115-116) Menâkıb.
29[29] Tirmizî (13/116) Menâkıb; eş-Şemâil’de 40 nolu hadis olarak rivayet edilmiştir. el-Albâni’nin eş-Şemâil muhtasarından. el-Albâni bu hadisin sahih olduğunu söylemiştir.
30[30] Tirmizî (13/118) Menâkıb. Tirmizî şöyle söylemiştir: “Bu hadis hesendir. Zuhri’den nakledilen rivayet şeklinden başka rivayetini bilmiyoruz. Bunu Yunus bin Yezid, Zuhri (İbn Şihâb ez-Zuhri)’den rivayet etmiştir.” Bu hadis eş-Şemâil muhtasarında 191 nolu hadis olarak geçmiştir. el-Albâni bu hadisin hasen olduğunu söylemiştir.

Hakkında dbswartz2002

Şunlara da Bakabilirsiniz.

İSKİLİPLİ ATIF EFENDİNİN ŞEHADETİ

Çorum, Anadolu’nun güzide illerinden biri olması, tarihî ve kültürel özelliklerinin yanı sıra, sınırları içerisinde yetişmiş …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Süre Limiti Doldu.Lütfen Doğrulama Kısmını Yenileyiniz.